Recht in Balans

Digna introduceert Duurzaam Contracteren

Digna de Bruin maakt zich sterk voor duurzaam contracteren

Ze geeft masterclasses en workshops waarin ze ondernemers, advocaten, bedrijfsjuristen en mediators inzichten en praktische tools aanreikt voor het opstellen van ‘duurzame contracten’ en de begeleiding tijdens dit proces. Speerpunt bij duurzaam contracteren: maak de contracten voor mensen/bedrijven die ermee moeten werken. Daarmee laat Digna de tijd dat de ene voor de andere jurist een contract opstelt bewust achter zich en stelt duurzame contracten op in samenspraak met mensen en bedrijven die hiervoor kiezen.

Dialogue Masterclass Duurzaam Contracteren Digna De Bruin

Digna introduceert Duurzaam Contracteren bij leden Algemene Raad, Beroepsopleiding CPO en vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten.

DUURZAAM CONTRACTEREN IN EEN VERANDERENDE WERELD

Er is een kentering gaande in het juridisch domein. We leven in een wereld met elkaar in rap tempo opvolgende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en verlies van vertrouwen in instituties zoals banken. De wetgever kan al die ontwikkelingen maar moeizaam bijbenen. Laat staan juristen en advocaten die de wetgeving moeten toepassen. Partijen die met elkaar in zee gaan kunnen minder rekenen op heldere wetten. Zij zullen hun zaken zelf goed en het liefst duurzaam in contracten moeten vatten, in ‘bewuste contracten’.

GEHEEL

Maar er is meer aan de hand. Er sluimert onvrede over de huidige werkwijze van juristen. Over discrepantie tussen ‘recht’ en (de beleving van) ‘rechtvaardigheid’. Over het niet aansluiten van contracten bij de business en de waarden van betrokken partijen. De huidige rechtspraktijk hanteert vrijwel uitsluitend overeenkomsten met als hoofddoel het afdekken van risico’s voor als het misgaat en het vastleggen wie dan aansprakelijk is. Bij het opstellen van een overeenkomst is niet het geheel, maar het eenzijdige belang van de cliënt leidend, ten koste van de ander. Duurzaam contracteren breekt met deze traditie.

INTEGRATIVE LAW

Internationaal ontstaat een andere, meer duurzame benadering, die van ‘integrative law’. Met als uitgangspunt win-win: creativiteit en samenwerking, duidelijkheid, openheid, ‘gewoon’ taalgebruik met zo min mogelijk jargon, vertrouwen en een goede relatie. Dat vraagt andere competenties van juristen. Het vraagt proactief, duurzaam of waardegeoriënteerd contracteren met conscious, gebalanceerde of waardegedreven contracten als resultaat.

TRUSTED ADVISOR

Bij bewust contracteren bouwen partijen een sterke relatie met elkaar op, op basis van een gedeelde visie, missie en waarden. De focus hierop bij de start van een contractuele verbinding vormt een belangrijk kader om eventuele conflicten zelf op te lossen en niet te verzanden in een eindeloze juridische strijd, die de relatie vertroebelt en waar partijen niet beter van worden. Deze manier van werken past helemaal binnen het concept van ‘trusted advisor’.

In oktober 2015 gaf Digna de eerste masterclass over bewust contracteren, samen met de Amerikaanse Kim Wright, auteur van de bestsellers ‘Lawyers as peacemakers’ en ‘Lawyers as changemakers’. In het overzicht hieronder ziet u welk vervolg dit belangrijke werkterrein krijgt in 2016.

Conscious contracts in 2016

• 20 januari 2016: presentatie voor het Samenwerkingsverband Oosterschelde regio, (WMO Oosterschelde regio) en bestuurs- en directieleden van de gecontracteerde zorgaanbieders. Onderwerp: ‘Conscious Contracts’, een duurzame manier van contracteren, gebaseerd op waarden en vertrouwen. Waar wordt u door geraakt?
• 12 april 2016: lezing voor het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologie) in Utrecht
• 24 juni 2016: masterclass conscious en visual contracts ‘Duurzame Contracten – Helder in Beeld’ samen met Susanne van der Meer van Legal Visuals (Nederlands gesproken, exacte datum volgt, organisatie via Dialogue)
• 20 oktober 2016: masterclass ‘Conscious Contracts’ samen met Kim Wright (Engels gesproken, organisatie via Dialogue)
• 25 november 2016: lezing over nieuwe advocatuur voor het (Vlaams) ‘Juridisch Collectief’ in Mechelen. Deze groepering van juristen wil bemiddeling en op bemiddeling geïnspireerde praktijken promoten in de juridische wereld. Digna houdt deze lezing op uitnodiging van Prof. Eric Lancksweerdt, auteur van het boek ‘De menskracht in het recht’.

NB Voor een (in house) cursus en/of lezing kunt u Digna persoonlijk benaderen via

E-mail digna@rechtinbalans.nl

Op de hoogte te blijven van innovaties binnen de advocatuur door Digna De Bruin Advocatuur & Mediation

Duurzaam contracteren beschreven in Tijdschrift Conflicthantering

Duurzaam contracteren of Conscious contracts, leidraad voor toekomstgerichte mediators

Digna de Bruin schreef samen met collega-mediator Wendy Pekelharing een artikel over Duurzaam Contracteren; de nieuwe manier van contracteren in het tijdschrift voor Conflicthantering, mei 2016.

Conscious contracts stimuleren partijen sterke relaties met elkaar op te bouwen en op basis van gedeelde visie, missie en waarden een samenwerking aan te gaan. Digna en Wendy laten de mogelijkheden van duurzaam contracteren zien, waarbij ze zich vooral richten op mediators.

Bij duurzaam contracteren kies je voor ‘slim’ vertrouwen, hetgeen overeenkomt met een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen. Vertrouwen heeft een direct effect, als het vertrouwen in de samenwerking toeneemt neemt ook de snelheid toe en nemen de kosten af. Een eyeopener is wellicht dat Stephen M. Covey de onder juristen gebruikelijke grondhouding van wantrouwen en hoge analyse gebaseerd op eigen beperkte waarneming typeert als een groot risico.

Kans op geschillen aanzienlijk kleiner dan bij traditionele contracten

Bij duurzaam contracteren, met name interessant als het gaat om duurovereenkomsten bijvoorbeeld in de zorg, vastgoed of bij particulieren met samenlevingscontracten is de intentie dat de samenwerkingspartijen zelf hun misverstanden zoveel mogelijk oplossen of dat zij kiezen voor alternatieve geschillenbeslechting.

Voor mediators is duurzaam contracteren een kans om het werkterrein uit te breiden;

  • in mediatorgesrekken met clïenten als begeleider voordat er een conflict is
  • je beperkt jezelf niet tot een belangeninventarisatie zodat ook onderliggende waarden aan bod komen
  • resultaten van mediationproces worden op meerdere niveaus; cognitief, gevoelsmatig en intentioneel in vaststellingsovereenkomst verankerd.

Tijdschrift voor Conflicthantering

Lees meer over de elementen die zowel voor begeleider als betrokken partijen belangrijk zijn in het volledige artikel.

Bron:  Tijdschrift Conflicthantering, uitgave mei 2016
Auteurs: Wendy Pekelharing, MfN registermediator verbonden aan Dialogue te Bussum en Digna de Bruin, MfN registermediator te Baarn

 

Duurzaam contracteren bij plannings- en bouwprocessen

De kracht van Duurzaam contracteren

‘Duurzaam’ is de nieuwe benadering van contracteren bij langetermijnprocessen in deze snelveranderende wereld met steeds meer kortetermijndenken.

Langetermijnprocessen als architectonische, stedenbouwkundige en landschappelijke realisatie staan onder druk in de snelveranderende wereld waarin maatschappelijke, culturele en technologische ontwikkelingen elkaar voortdurend opvolgen. De snelle ontwikkelingen tijdens deze processen roepen onzekerheid en wantrouwen op. Snelle ontwikkelingen weerspiegeld in steeds zwaardere regelgeving en eindeloze contracten die de relaties tussen betrokken partijen regelen.

Bestond een overeenkomst voorheen als eerste uit een technische beschrijving om de te realiseren kwaliteit vast te leggen, tegenwoordig overvleugelen algemene, particuliere en andere bijzondere contractuele voorwaarden de oude ‘kernfunctie’. Dit leidt tot voornamelijk eenzijdige contracten, vaak van bovenaf opgelegd.  Deze contracten bieden weinig ondersteuning als het daadwerkelijk tot een conflict komt en de partijen niet (meer) naar een gezamenlijke constructieve oplossing zoeken.

Duurzaam contracteren is een ‘terug naar de basis’-aanpak

In een vroeg stadium vormen essentiële vragen die basis. “Wat is de opgave en de rol van de opdrachtgever?”, “Wat is het antwoord van architecten, ingenieurs en specialisten die het ontwikkelingspotentieel en de inzet van het project blootleggen?”. “Hoe realiseert de bouwonderneming deze uitkomsten?”. Kortom, “Wat is het gemeenschappelijke en grensoverschrijdende doel?”

Natuurlijk vraagt deze methode moed, want de ene partij zal zijn eisen aan de realiteit van de andere partij moeten aanpassen. Maar uiteindelijk schept bewust contracteren voorwaarden voor een duurzame samenwerking met een duidelijke rolverdeling en een haalbaar gezamenlijk doel.

Door Dagmar Driebeek, architecte EPFL, d4 atelier d’architecture – Lausanne

Training Bewust en Beeldend contracteren

Training Bewust en Beeldend contracteren

Contracten worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, als een juridisch-technisch eindresultaat om op terug te vallen als er conflicten ontstaan. Hierdoor blijven er veel kansen onbenut. Contracten kunnen namelijk ook benaderd worden als een belangrijk startpunt voor werkrelaties, tussen bedrijven, organisaties, klanten en burgers.

Contracten en duurzaam vertrouwen

Hoe een contract tot stand komt, wat er in staat, in welke woorden en toon, en in welke vorm is een uitdrukking van de levendigheid, betrokkenheid en flexibiliteit van de afspraken. Een contract dat gebaseerd is op een gedeelde visie met inzicht in elkaars waarden en missie, creëert duurzaam vertrouwen en flexibiliteit om toekomstige veranderingen en geschillen constructief op te lossen.

Deze training combineert een vernieuwende visie op bewust en duurzaam contracteren, ‘de binnenkant’, met een innovatieve aanpak van de vormgeving van contracten, ‘de buitenkant’. Het ontwerpen van een visueel contract kan bijdragen aan de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid ervan.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training

Naast inleidende en inspirerende informatie, techniek en praktijkvoorbeelden, biedt de training de gelegenheid om te werken aan een duurzame en visuele vertaalslag van de eigen contracten.

Waarom?
• Visie op bewust en beeldend contracteren in de context van duurzaam ondernemen
• Wat is de meerwaarde van bewust en beeldend contracteren
• Wat is de meerwaarde van visuele contracten

Wat?
• Praktijkvoorbeelden van en ervaringen met bewuste, duurzame contracten
• Praktijkvoorbeelden van en ervaringen met visuele contracten

Hoe?
• Hoe ziet het ontwikkelings- en ontwerpproces eruit? Wat komt hierbij kijken?
• Zelf oefenen met het schrijven van bewuste contracten
• Zelf oefenen met de visuele vertaalslag van contracten

Wat zijn de leerdoelen die men uit deze training kan halen en wat is het resultaat?

Na de training

• heeft u uw visie op de gebruikelijke inhoud, bewoordingen en vorm van contracten verbreed
• is uw vermogen om kansen en toepassingen te herkennen voor een vernieuwende benadering van contracten versterkt
• heeft u inzicht in de basisprincipes van bewust contracteren en in de basisprincipes van visueel contract ontwerp
• heeft u basisvaardigheden opgedaan om in een juridische werkomgeving gesprekken over bewust contracteren te faciliteren en in lijn hiermee contracten op te stellen
• heeft u basisvaardigheden ontwikkeld om contracten gebruiksvriendelijker te maken door middel van visuele ondersteuning.

Voor welke doelgroep?
• Advocaten
• Bedrijfsjuristen
• Mediators

Welke thema’s?
• Communicatie
• Management en leiderschap

De trainers

mr. Digna de Bruin is advocaat, coach, MfN-mediator en yogadocent. Digna is mediator bij het Mandelahuisje in Amsterdam. Haar passie is conscious contracts. Zij introduceerde het concept conscious contracts (duurzaam contracteren) in Nederland en begeleidt diverse partijen bij het onderhandelen en opstellen van conscious contracts. www.rechtinbalans.nl en www.debruinadvocatuur.nl

mr. Susanne van der Meer is juridisch informatieontwerper. Zij is de auteur van Beeldtaal voor juristen en geeft sinds 2005 trainingen in Visuele communicatie voor juristen. Zij ondersteunt juridische informatie met toegankelijke en gebruiksvriendelijke visuele oplossingen. Visuele contracten zijn de focus van haar werk. www.agreevisually.com en www.legalvisuals.nl

Datum

24 juni 2016

Trainingslocatie

Brinklaan 24d in Bussum

Trainingsduur

1 dag

Prijs

€ 595,- exclusief 21% btw

Permanente educatie

PE 6, PO 6

Inschrijven voor de training bij:

Dialogue B.V.
Lindelaan 10
1405 AK Bussum
035 541 18 44
info@dialoguebv.nl
www.dialoguebv.nl

Samenwerkingsvorm voor zorgaanbieders

Conscious contracting voor zorgaanbieders

In een Goederenloods in Goes was Digna op 20 januari 2016 één van de sprekers tijdens een bijeenkomst van het Sociaal Domein Oosterschelderegio (SWVO) voor gemeenten en zorgaanbieders over de gezamenlijke inkoop van ondersteuning.

Het thema was “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

 

samenwerkingsvorm zorgaanbieders

Eén contract voor maatwerk maatschappelijke ondersteuning

De SWVO werkt tegenwoordig met één contract voor maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning en lost via samenwerkingsvorm ‘de inkooptafel’ problemen direct op. (Samen)werken op basis van een contract vergt volgens onderzoeksbureau LocoMotiv moed, communicatie, een positieve basishouding (‘een natuurlijke staat van levenslust en vrolijkheid’) en leiderschap. Zeer herkenbare begrippen voor Digna, die vurig pleit voor ‘conscious contracts’, waarbij een bewuste en doelgerichte samenwerking tussen beide partijen belangrijker is dan de juridische waterdichtheid van een overeenkomst.

Communicatie, levenslust en leiderschap; herkenning in de zaal!

Aanwezigen gaven blijk van herkenning en instemming met de sprekers en stellen prijs op een vervolgbijeenkomst. De netwerkbijeenkomst over inkoop rond Wmo inspireert…

 

Masterclass Conscious Contracts bij Dialogue

Masterclass Conscious Contracts bij Dialogue in Bussum, Nederland

Steeds meer mensen staan bewuster en duurzamer in het leven. Voorbeeld hiervan vormt onder andere de opkomende deeleconomie (Airbnb, Uber, Marktplaats, etc.). Dialogue maakt de vertaalslag van deze trend naar het juridische domein. In dat verband organiseerde Dialogue op 9 oktober 2015 een Masterclass Conscious Contracts.

Kim Wright voor de gelegenheid aanwezig vanuit Amerika

Voor de Masterclass Conscious Contracts liet Dialogue Kim Wright vanuit Amerika invliegen om, samen met de Nederlandse advocaat/mediator Digna de Bruin, deze Masterclass te verzorgen. Het beloofde een inspirerende dag te worden, een eerste kennismaking met deze internationale tendens, oftewel een voorproefje dat smaakt naar meer.
Kim Wright is wereldwijd dé stuwende kracht achter het concept Integrative Law en Conscious Contracts. Kim reist sinds 2008 onafgebroken de wereld rond om haar visie te delen met duizenden geïnteresseerden. In Nederland is Digna de Bruin een heel belangrijk gezicht achter dit concept.

Menselijke maat

Kort gezegd kijk je bij Conscious Contracts verder dan alleen naar de juridische aspecten achter een vraag. Het is een meer holistische benadering waarbij ook aandacht is voor de menselijke maat. Hoe meer je je verdiept in de mens achter de vraag, hoe meer je ontdekt over de onderliggende drijfveren en waarden en normen. Het is de uitdaging om –naast de juridische aspecten- ook deze interpersoonlijke ‘touchstones’ (zoals Kim Wright dit verwoord) onderdeel te laten uitmaken van het contractuele proces. Op die manier zal de uiteindelijke verbintenis een duurzame zijn.

Ook samenwerken vanuit het win-win paradigma?

Duurzame relaties aangaan gebaseerd op elkaar afgestemde normen en waarden? Dat vraagt andere competenties en andere, ‘bewuste’ contracten.
De Masterclass Bewust en Duurzaam Contracteren (conscious contracts) wordt gegeven door trainer Digna de Bruin en per gelegenheid door de Amerikaanse Kim Wright, auteur van de bestseller ‘Lawyers as peacemakers’ en ‘Lawyers as changemakers’.

ONDERWERPEN

Normen en waarden van een bedrijf of de dienst in het contract.
Duurzaam contracteren vanuit een open en authentieke opstelling. Aansluiten bij de drijfveren van een cliënt en niet redeneren vanuit een gevreesde situatie.
Oefenen met het opstellen van een conscious contract.

DOELGROEP

De Masterclass is voor advocaten, bedrijfsjuristen, mediators en is ook opengesteld voor de doelgroep entrepreneurs. De advocaten/ mediators kunnen opleidingspunten behalen.

THEMA

Management en leiderschap

DUUR

1 dag

KOSTEN

€ 525,- per persoon exclusief 21% btw.

Dialogue; leading the debate

Dialogue loopt als trainingsinstituut voorop in deze ontwikkeling en vindt het -vanuit haar eigen visie en missie- belangrijk om dit gedachtengoed verder te verspreiden. Kortom, wordt vervolgd!

Masterclass Conscious Contracts beschikbare data en trainingslocatie

Meer informatie over de Masterclass Duurzaam Contracteren en inschrijving bij Dialogue te Bussum

Er is ook mogelijkheid tot open inschrijving. Of neem persoonlijk contact op met Digna de Bruin per mail; digna@rechtinbalans.nl of per telefoon; 035 – 5435355.

Lees ook Digna haar bijdrage op LinkedIn over  Conscious Contracts, Bewust Contracteren