Recht in Balans

Integrative Law, rechtvaardigheid

Meer rechtvaardigheid dan louter rechtspraak

Het verlangen naar meer rechtvaardigheid dan louter rechtspraak is niet aan grenzen gebonden. Internationaal, vooral in de Verenigde Staten, is er een beweging op gang gekomen die de mens en zijn of haar leven centraal stelt als het om recht en rechtvaardigheid gaat.

Geschillen worden integraal benaderd, met wijsheid en (com)passie, rekening houdend met de menselijke emoties en met de menselijke maat.

Er wordt bovendien gekeken hoe de vermogens die mensen in zich hebben kunnen worden aangesproken en (verder) worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het vermogen tot redelijkheid, empathie, samenwerking, ethisch handelen en creativiteit.

Het gaat om “ontwikkelingsgericht recht”, waarbij er vertrouwen is in de capaciteiten en kracht van mensen. Vanuit die kracht kunnen mensen, ook in moeilijke omstandigheden, zorg dragen voor de relatie met de ander en op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor de uitdagingen waarvoor zij gesteld worden.

Bemiddeling of rechtspraak

Het resultaat is bemiddeling of rechtspraak waarbij alle partijen geheel tot hun recht komen. Gangmaker achter deze beweging is J. Kim Wright. Door de American Bar Association (ABA) werd Kim genomineerd als ‘Legal Rebel of the Year’. Zij is een pionier in het vinden van nieuwe manieren om recht toe te passen, cliënten bij te staan en een nieuwe generatie advocaten te coachen. Kim Wright is de auteur van de bestseller ‘Lawyers as Peacemakers’, die werd uitgegeven door de American Bar Association.

Lees ook de aanbeveling van Kim Wright over Digna onder ‘Testimonials, Not a typical lawyer’.

Integrale benadering

Integrale benadering

Holistische kijk op recht en rechtvaardigheid. In plaats van het centraal stellen van een specifiek geschil tussen twee partijen, wordt door middel van een integrale benadering ‘the bigger picture’ tussen beide partijen in kaart gebracht, inclusief de wensen, doelen, relaties en emoties van de betrokkenen. Deze benadering beperkt zich dus niet tot de juridische aspecten.

Tussenpartijdig vs. Bovenpartijdig

Tussenpartijdig vs. Bovenpartijdig

Bij tussenpartijdig zijn het de partijen in geschil zelf die tot een oplossing komen, meestal onder regie van een bemiddelaar of een mediator.

Bij bovenpartijdig is er iemand buiten de in conflict geraakte partijen om die een oordeel velt. In ons bestel is dit meestal een rechter.

Recht in Balans

Recht in Balans

Recht in Balans is de Nederlandse interpretatie door Digna van de internationale Integrative Law en streeft naar een integrale benadering van recht en rechtspraak.

Lees meer over de internationale beweging Integrative Law

ABA – American Bar Association

Vereniging van advocaten in de Verenigde Staten. Met bijna 400.000 leden, veruit de grootste advocatenvereniging ter wereld.

Advocatuur vs. Mediation

De advocatuur (ook wel met “de balie” aangeduid) staat voor de gezamenlijke advocaten die zich in de gangbare rechtsgang met bovenpartijdige geschillenbeslechting door één of meer rechters hun cliënten adviseren en verdedigen. Bij mediation gaat het erom dat de twee of meer partijen met een onderling geschil samen in gesprek gaan en ook samen tot een oplossing komen.

Bemiddeling vs. Mediation

Zowel bemiddeling als mediation biedt de mogelijkheid tot het bereiken van een tussenpartijdige oplossing. De mediator zorgt ervoor dat de partijen in gesprek raken en in gesprek blijven, maar het is de bedoeling dat de oplossing voor het geschil geheel uit de betrokken partijen zelf voortkomt. De bemiddelaar heeft een meer actieve rol en kan op eigen initiatief met bijvoorbeeld voorstellen voor een compromis komen.

Bestuursrecht

Bij bestuursrecht gaat het om de verhouding tussen “regering en onderdanen”, ofwel hoe overheden met burgers en bedrijfsleven omgaan of dienen om te gaan.

Lees meer over bestuursrecht op De Bruin Advocatuur, website over de rechtsgebieden waarin Digna de Bruin zaken aanpakt.

Bomenrecht

Niet alleen mensen, maar bijvoorbeeld ook dieren hebben rechten die in de visie van Recht in Balans gerespecteerd dienen te worden. Er is een rechtsfilosofische discussie gaande over de vraag of bomen en dieren een procedure kunnen starten, vertegenwoordigd door een advocaat.

Global Alliance Integrative Lawyers

Digna de Bruin is lid en vertegenwoordiger van Nederland binnen GAIL (Global Alliance of Integrative Lawyers)

Holisme

In plaats van in te zoomen op een detail neemt men met een holistische kijk het geheel in ogenschouw, er wordt gekeken naar de ‘hele’ mens. Een holistische advocaat beperkt zich dus niet uitsluitend tot de juridische aspecten. Een belangrijke overweging bij holisme is dat het totaal méér is dan de som der delen.

Integrative Law

Internationale beweging die de integrale benadering van recht en rechtspraak wil bevorderen.
Meer over Integrative Law is bovenstaand te lezen.

Legal Rebel

Jaarlijks kiest ABA (American Bar Association) “The Legal Rebel of the Year”: een ABA-lid die zich bij uitstek heeft ingespannen om het advocatenvak te vernieuwen en te verbeteren. In 2010 was J. Kim Wright, een van de grondleggers van Integrative Law, de Legal Rebel.

Mediator vs. Advocaat

De mediator neemt geen beslissing in een geschil en hier is ook geen sprake van een rechtszaak. De partijen trachten onder begeleiding van de mediator gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dit geval wordt gesproken van een tussenpartijdige oplossing. De advocaat staat de cliënt bij voorafgaand, tijdens en eventueel ook na afloop van een rechtszaak. De beslissing in een geschil wordt door een rechter genomen en daarmee is er sprake van een bovenpartijdige oplossing.

Mentor vs. Coach

Het verschil tussen “mentor” en “coach” is subtiel. De mentor heeft al een doel bereikt dat de student of sporter eveneens wil bereiken. De mentor stelt kennis en inzichten beschikbaar, en kan ervoor zorgen dat de student of sporter bij andere deskundigen wordt geïntroduceerd. De student of sporter bepaalt zelf of hij/zij al dan niet iets doet met de aangereikte kennis en inzichten. Samenwerking met een mentor is vaak op incidentele basis. De coach maakt dat studenten en sporters tot betere prestaties komen door ze te begeleiden en te trainen. Coach en student of sporter gaan een partnership aan en werken meestal langere tijd samen.

MfN – NMI Mediationfederatie

De Mediationfederatie Nederland MfN is de bundeling van zes mediationverenigingen, waaronder het Nederlands Mediation Instituut NMI. De MfN is eind 2013 ontstaan en is onder meer belast met het bijhouden van het register van geaccrediteerde mediators in Nederland.

Milieurecht

Het specialisme milieurecht is gericht op kwesties waarbij het milieu in het geding is. Het kan gaan om bijvoorbeeld vervuiling van lucht, water of grond, bedreiging van het welzijn van dieren en aantasting van natuurlijk landschap.

Lees meer over Digna de Bruin Bomenadvocaat in de pers…

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is geënt op geschillen met onroerend goed als thema.

Lees meer over vastgoedrecht op De Bruin Advocatuur, website over de rechtsgebieden waarin Digna de Bruin zaken aanpakt.

Verbintenissenrecht

Gericht op geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten (van welke aard dan ook) tussen partijen.

Lees meer over verbintenissenrecht op De Bruin Advocatuur, website over de rechtsgebieden waarin Digna de Bruin zaken aanpakt.

Wright, J. Kim

Amerikaans advocaat, auteur van de bestseller “Lawyers as Peacemakers” en daarmee gangmaker van de Integrative Law beweging, het internationale voorbeeld van Recht in Balans in Nederland. Tevens was Kim Wright “Legal Rebel of the Year 2010”.